Nákupní košík v košíku není ani husa
menu menu

Obchodní podmínky

Obsah:
  • Obchodní podmínky, zkrácené znění
  • Obchodní podmínky, celé znění
  • Ochrana osobních údajů
  • Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Obchodní podmínky, zkrácené znění

0.0 Všechny ceny uváděné na eshopu anebotak jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH.

0.1 Veškeré právní vztahy vyplývající z nákupu zboží a služeb na eshopu www.anebotak.cz se řídí platným právním řádem ČR.

0.2 Vrácení zboží je možné bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být úplné a zcela nepoškozené, doručení zboží na adresu prodávajícího hradí kupující, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zaslání na dobírku nebude akceptováno. Kupní cena je kupujícímu při splnění těchto podmínek vrácena do 14 dnů od převzetí vráceného zboží.

V případě, že vrácené zboží vykazuje jakékoliv vady vzniklé v období od nákupu zboží až do jeho vrácení prodávajícímu, tedy zejména poškození, znečištění, neúplnost a jiné zjevné vady, může být v takovém případě prodávajícím snížena vrácená částka o poměrnou část odpovídající těmto vadám. O důvodech v případě snížení vrácené částky musí být kupující informován písemnou formou.

0.3 Reklamace: v případě reklamace klikněte na tento formulář.

Uveďte prosím číslo objednávky, případně katalogové číslo a název produktu, stručné a výstižné důvody reklamace.

Přihlášený zákazník najde reklamační formulář v detailu každé objednávky již předvyplněný.

V případě uznané reklamace je kupujícímu prodávajícím vrácena kupní cena dle bodu 0.2 výše včetně poštovného a balného a včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Uznatelným nákladem na dopravu reklamovaného zboží je nejnižší poštovní tarif s pojištěním ceny pro danou zásilku.

Vždy dáváme přednost rychlému řešení ve prospěch zákazníka. Je-li Vaše reklamace odůvodněná, můžete se na nás s důvěrou obrátit a my se pokusíme Vaši reklamaci vyřídit co nejrychleji, bez zbytečných formalit a k Vaší plné spokojenosti.

Obchodní podmínky, celé znění

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu Anebotak (dále jen „internetový obchod“) umístěného na internetové adrese www. anebotak.cz (dále jen „webová stránka“) je Luděk Kožner, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, s místem podnikání Železný Újezd 2, 33564, Česká republika, IČ: 44716737(dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) a vzájemná práva a povinnosti vzniklé při využívání webové stránky provozovatele.

1.3. Zákazníky mohou být fyzické osoby-nepodnikatelé (dále jen „spotřebitel“), fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "zákazník" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.6. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek nabývá platnosti okamžikem zveřejnění na webových stránkách.

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující může objednat zboží a / nebo poptávat služby bez nutnosti registrace na webové stránce internetového obchodu. Nákup bez registrace je anonymní a rychlý, bez zbytečné administrativy. Kupující však nemůže čerpat výhody jako registrovaný zákazník. Pro uskutečnění objednávky bude registrace vytvořena automaticky systémem na základě dat (fakturační a dodací údaje) zadaných kupujícím v průběhu objednávky. O této skutečnosti bude kupující informován prostřednictvím e-mailu.

2.2. Registrace na webové stránce internetového obchodu umožní zákazníkovi přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží a sledovat historii objednávek. V případě dalších nákupů může tyto nákupy uskutečnit bez nutnosti opětovného vkládání fakturačních a dodacích údajů.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a / nebo služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a / nebo služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Po vyplnění registračních údajů bude registrace zákazníka potvrzena odesláním informativního e-mailu na zákazníkem uvedenou adresu.

2.5. Registrovaný zákazník je přihlášen do uživatelského účtu na základě zadání uživatelského jména a hesla. Pokud zákazník zapomene své přihlašovací údaje, budou mu po odeslání formuláře „Zapomenuté heslo“ odeslány nové přihlašovací údaje na jím uvedenou e-mailovou adresu.

2.6. Uživatelský účet může být prodávajícím zrušen bez udání důvodů, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Objednání zboží a služeb

3.1. Zboží a / nebo služby (dále též „zakázka“), nabízené prodávajícím na stránkách internetového obchodu, kupující objednává prostřednictvím vyplněného a odeslaného elektronického formuláře – elektronické objednávky (dále jen „objednávka“).

3.2. Veškeré nabídky prodeje zboží a veškeré nabídky poskytnutí služeb, umístěné na stránkách internetového obchodu, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb.

3.3. Podmínkou platnosti objednávky a její akceptace prodávajícím je vyplnění veškerých nezbytných údajů a náležitostí předepsaných formulářem. Nebudou-li požadované údaje a náležitosti kupujícím doplněny, není prodávající povinen objednávku akceptovat.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží a / nebo objednávku nabízených služeb nebo její část v případě, že kupující, který danou objednávku učinil, již dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) s prodávajícím. V těchto případech bude kupující ze strany prodávajícího o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu.

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo e-mailem.

3.7. Veškeré objednávky kupujícího podané prostřednictvím internetového obchodu jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď na e-mail kupujícího uvedený v objednávce, v níž potvrdí doručení objednávky. V případě objednání poskytovaných služeb obsahuje tato elektronická e-mailová odpověd též informace s podmínkami a navrženým postupem pro realizaci nabízené služby prodávajícím.

3.8. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dle čl. 3.7. těchto obchodních podmínek). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.9. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s kompletním zněním těchto obchodních podmínek a všech jejich součástí, platných pro internetový obchod v okamžiku provedení objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
3.10. Objednávku je možné stornovat dle níže uvedeného čl. 5.1. těchto obchodních podmínek.

4. Cena zboží a služeb, platební podmínky

4.0. Všechny ceny uváděné na eshopu anebotak jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH.

4.1. Provozovatel webu je plátcem DPH. Ceny nabízeného zboží nebo poskytnutých služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Tyto ceny je prodávající oprávněn měnit s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám.

4.2. Pro zákazníka jsou závazné ceny objednaného zboží v okamžiku odeslání objednávky. Případná změna ceny zboží však nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky způsobem uvedeným v čl. 3.7. těchto obchodních podmínek.

4.3. Ceny nabízených služeb(pokud jsou nabízeny) jsou na webových stránkách internetového obchodu uvedeny orientačně. Přesnou kalkulaci cen prodávající může zákazníkovi sdělit až na základě podrobného seznámení se s rozsahem zakázky, tj. na základě přesné a jasné specifikace poptávaných služeb zákazníkem (na základě zjištění rozsahu a náročnosti zhotovení). Konečnou výši cen zakázek zašle prodávající na zákazníkův e-mail. Pro zákazníka jsou tyto konečné ceny závazné v okamžiku jejich písemného odsouhlasení prostřednictvím odeslaného e-mailu prodávajícímu.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním nabízeného zboží a služeb. Na tyto náklady je kupující upozorněn před odesláním objednávky zboží a / nebo služeb. V případě objednání služeb mohou být tyto náklady pozměněny v důsledku dodatečné specifikace požadovaných služeb zákazníkem, a to jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím e-mailové komunikace mezi nimi.

4.5. Způsob úhrady vybírá kupující v rámci své objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1) Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.

ČR: 2200520253/2010 (Fio banka) pro platby v CZK
SR: IBAN: CZ7720100000002501410162

BIC: FIOBCZPPXXX

Ostatní: IBAN: CZ7720100000002501410162

BIC: FIOBCZPPXXX pro platby v EUR

2) Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

3) Dobírkou (pouze tuzemské objednávky)

4) Hotově při převzetí zboží v sídle prodávajícího


4.6. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy společně s uvedením variabilního symbolu platby do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující variabilní symbol neuvede, prodávající neodpovídá za prodlení způsobené obtížnou dohledatelností provedené platby.

4.7. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8. Cenu nabízených služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb uhradí kupující prodávajícímu dle pokynů a platebních podmínek uvedených prodávajícím v e-mailu odeslaném zákazníkovi, a to do sedmi (7) dnů od odeslání souhlasného e-mailu dle čl. 4.3. těchto obchodních podmínek, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.9. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu ve výši 50% z celkové ceny nabízených služeb před započetím práce na zakázce nebo platbu předem. Příslušná částka musí být na účet zhotovitele připsána v termínu uvedeném na zálohové faktuře nebo faktuře. V případě, že platba nebude na účet zhotovitele připsána řádně a včas, není zhotovitel povinen požadovanou službu realizovat. Rozdíl mezi již uhrazenou částkou a celkovou cenou zakázky kupující uhradí po odsouhlasení návrhu náhledu zhotovené zakázky, popř. po předání vyhotovené zakázky.

4.10. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy od okamžiku předání návrhu zhotovené zakázky prodávajícím, je kupujícímu účtován stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny objednávky.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Zákazník má právo objednávku zboží stornovat do 24 hodin od odeslání, a to pouze do okamžiku odeslání zboží. Písemnou žádost o zrušení objednávky je třeba odeslat včas e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího interiéry@anebotak.cz. Objednávka bude stornována pouze po odsouhlasení prodávajícím.

5.2. V případě objednání služeb může kupující zažádat o bezplatné stornování závazné objednávky, dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího. Závazná objednávka bude stornována pouze po odsouhlasení prodávajícím.

5.3. Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit až do okamžiku zhotovení zakázky. Písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy je třeba odeslat včas e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího interiery@anebotak.cz. Zakázka bude stornována pouze po odsouhlasení prodávajícím. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu částku (dále jen „storno“), která připadá za práce na uvedené zakázce již vykonané. Pokud již byla zakázka zaplacena zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet nebo odeslány poštovní poukázkou na jím uvedenou adresu, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího).

5.4. Odstoupení zákazníka od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 53 odst. 8 písm. c) Obč.Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.5. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy je-li zřejmé, že zakázka nebude ve smluveném termínu hotova nebo nebude provedena řádně, a jestliže prodávající neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené době.
5.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění kupní smlouvy prodávajícím nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

5.7. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že požadovaná platba za prodej zboží a / nebo služeb nebude na účet prodávajícího připsána řádně a včas.

5.8. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupujícím předané podklady pro vyhotovení zakázky nejsou vhodné pro zpracování a tisk, případně jejich obsah není v souladu s platnými právními předpisy.

5.9. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nereaguje déle než 7 dní na e-mail odeslaný prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího (pokud se strany nedohodnou jinak).

----------------------------------------------------------

6. Dodání zboží a poskytnutí služeb

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

6.2. Kupující je oprávněn na základě platné objednávky (v případě volby způsobu úhrady objednaného zboží bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal) nakupovat zboží formou jeho přímého nákupu z webových stránek internetového obchodu. Nákup objednaného zboží se považuje za uskutečněný zaplacením ceny a podpisem dokladu o přijetí zboží kupujícím.

6.3. Kupující je oprávněn na základě doručené objednávky prodávajícímu požadovat poskytnutí nabízené služby prodávajícím. Prodávající po obdržení této objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, v níž potvrdí doručení objednávky. Tato elektronická e-mailová odpověd obsahuje též informace o podmínkách a navrženém postupu realizace nabízené služby prodávajícím včetně návrhu ceny za objednané služby. Pokud kupující neobdrží tuto e-mailovou odpověď do 24 hodin od odeslání objednávky, je v jeho zájmu sdělit své požadavky prodávajícímu přímo na jeho e-mailovou adresu interiéry@anebotak.cz.

6.4. V případě požadavku na vyhotovení zakázky, která vyžaduje předání fotografií zákazníka prodávajícímu (dále též „zhotovitel“), si zhotovitel vyhrazuje právo fotografie odmítnout, nejsou-li vhodné pro zpracování a tisk, případně jejich obsah není v souladu s platnými právními předpisy. Fotografie zákazník předá zhotoviteli přes internetovou úschovnu, např. http://www.ulozto.cz/ v požadovaném počtu, kvalitě a rozlišení.

6.5. Pokud je prodávajícím vyžadováno uhrazení 50% zálohy před započetím práce na zhotovení zakázky, prodávající je povinen začít s prací nejpozději 5. den od připsání peněz na účet prodávajícího (pokud se strany nedohodnou jinak).

6.6. Konečný termín vyhotovení zakázky je závislý na rozsahu a náročnosti zhotovení. Předpokládaný termín dokončení je kupujícímu navrhnut v e-mailové komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Doba zhotovení se prodlužuje v případě odsouhlaseného požadavku kupujícího na doplnění, úpravy či rozšíření zakázky, či předání zakázky nebo její části třetí straně, a to dle dodacích lhůt třetích stran.

6.7. Pokud to druh objednané služby vyžaduje, je kupujícímu zaslán náhled návrhu zhotovené zakázky ke schválení. Po odsouhlasení návrhu a po připsání zbývající dohodnuté platby z celkové ceny zakázky na účet prodávajícího (je-li takto dohodnuto), je návrh zakázky předán kupujícímu v plném rozsahu, s veškerou dokumentací, přílohami, grafickými návrhy či fotografiemi a to v digitální (elektronické) podobě. Jiné formy předání musí být dohodnuty předem.


6.8. Úpravy a změny, požadované kupujícím v již vyhotovené zakázce, mohou být prodávajícím provedeny, ale vždy pouze za příplatek, za uhrazení tzv. vícepráce. Za vícepráce se považuje též zhotovení nových návrhů zakázky.

6.9. Zakázkově vyrobené zboží a služby lze zasílat na dobírku pouze se souhlasem prodávajícího.

6.10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží a / nebo vyhotovené zakázky na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží a / nebo vyhotovené zakázky při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží a / nebo vyhotovené zakázky při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží a / nebo vyhotovené zakázky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a nebo vyhotovených zakázek, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.12. Při převzetí zboží a / nebo vyhotovených zakázek od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.13. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží a / nebo vyhotovených zakázek mohou být upraveny v dodacích podmínkách prodávajícího.

7. Záruka a reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Na dodané zboží prodávající poskytuje záruku v zákonné délce 24 měsíců, při poskytování zpracovatelských služeb poskytuje prodávající záruku v délce 6 měsíců, pokud není dohodou smluvních stran ujednáno jinak.

7.3. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží a / nebo na zhotovené zakázce v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, má v záruční době právo na reklamaci zboží a / nebo zakázky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží a / nebo zakázky.

7.4. Potřebuje-li zákazník uplatnit reklamaci, odešle písemný požadavek na e-mailovou adresu prodávajícího interiery@anebotak.cz.

7.5. Reklamace zboží, které má zjevné nebo stkryté vady, lze reklamovat výhradně písemnou formou. Zboží, které obsahuje vadu, je prodejce povinen vyměnit nebo opravit v zákonem stanovené lhůtě. U zboží, které má neodstranitelnou vadu nebo není-li možné jej opravit nebo vyměnit z jiného důvodu, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě vrátí prodejce kupujícímu kupní cenu.

Kupní cena může být v tomto případě snížena prodejcem o poměrný díl, odpovídající poškození nebo opotřebení, které není předmětem reklamace, tedy zejména opotřebení běžným užíváním nebo poškození mechanické, poškození vzniklé nesprávným používáním nebo neodborným zásahem, poškození vyšší mocí.

Reklamaci lze též řešit dohodou o snížení kupní ceny. To vždy v písemné /emailové formě. Návrh na snížení kupní ceny může podat prodávající i nakupující.

Vrácení kupní ceny, kupní ceny snížené o poměrný díl odpovídající poškození nebo opotřebení či rozdíl mezi kupní cenou a dohodnutou sníženou kupní cenou bude vrácen kupujícímu do 30 dnů od uplatnění reklamace na účet, který stanoví kupující.


8. Další práva a povinnosti

8.1. Veškeré textové, grafické a další obsahy uveřejněné na webové stránce internetového obchodu jsou, není-li stanoveno jinak, předmětem duševního vlastnictví provozovatele. Veškerá práva jsou vyhrazena.

8.2. Provozovatel je vlastníkem autorských práv ke zveřejněným záznamům, není-li stanoveno jinak. Veškeré jejich kopírování a šíření je, bez předcházejícího povolení provozovatele webových stránek, zakázáno. Zákazník (uživatel nebo návštěvník webových stránek) tak odpovídá za případnou škodu, která by provozovateli vznikla v důsledku porušení jeho autorských či jiných osobnostních práv.

8.3. Zákazník (uživatel nebo návštěvník webových stránek) není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků (uživatelů nebo návštěvníků webových stránek) provozovatele, a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu v rozporu s jejich určením.

8.5. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webových stránek. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webových stránek nebo některé jeho aplikace.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10. Vybrané legislativní změny účinné k 1. 1. 2014 související s novým občanským zákoníkem:

10.1. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.

10.2. Podmínky odstoupení od smlouvy:

odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou/emailovou formou a za splnění podmínky, že kupující vrátí na adresu prodejce veškeré zboží, které je předmětem smlouvy, přičemž vrácené zboží musí být úplné, nepoškozené a bez jakýchkoliv známek opotřebení a jiného znehodnocení. Toto zboží musí být vráceno do 14 dnů od doručení písemného/emailového návrhu odstoupení od smlouvy.

10.3. Kupující za splnění podmínek v bodě 10.2. vrátí kupujícímu cenu zboží, nebude-li dohodnuto jinak, a to do 14 dnů od splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost jejich zveřejněním.

Ochrana osobních údajů

Velmi si vážíme Vaší důvěry. Ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracovávání osobních údajů a je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ:170 00 jako správce pod evidenčním číslem 00043798 / 001.

3. Vyplněním registračního formuláře nebo elektronické objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování svých osobních údajů a ke shromažďování a archivování svých nákupů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy vyplývajících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že osobní data, získaná z registrace a objednávek, použije výhradně pro interní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner. Tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6. Veškeré údaje získané od uživatelů webových stránek používá provozovatel výhradně pro vnitřní potřebu internetového prodejního systému a neposkytuje je bez souhlasu uživatelů třetím osobám s výjímkou osob dopravujících zboží a s výjímkou oficiálních žádostí policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel e-mailem zasílat obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Česká obchodní inspekce vydává na základě ustanovení § 20x zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, (dále jen „zákon“) tato pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upravuje postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále jen „Pravidla“).

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení a zásady řízení

Článek 1

Tato Pravidla upravují postup České obchodní inspekce při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Článek 2

1) Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, není-li tato působnost zákonem svěřena specializovanému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

2) Specializovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:

a) v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím činnosti finančního arbitra,

b) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby,

c) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství.

3) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti subjektu mimosoudního řešení sporů plní vrámci České obchodní inspekce samostatné Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále jen „oddělení ADR“).

4) Oddělení ADR zajišťuje provoz kontaktních míst ADR.

5) Jménem České obchodní inspekce je úkony v řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pověřen vedoucí oddělení ADR, jeho zástupce a další státní zaměstnanci zařazení k výkonu služby v oddělení ADR v rozsahu určeném vedoucím tohoto oddělení.

Článek 3

1) Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran na základě vzájemné komunikace prostřednictvím oddělení ADR. Je-li to pro dosažení účelu řízení účelné, oddělení ADR v průběhu řízení aktivně komunikuje se stranami a vede je k dosažení dohody.

2) Oddělení ADR je povinno při řešení spotřebitelských sporů postupovat nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem a těmito Pravidly. Zaměstnanci ČOI, pověření k provádění postupu ADR oznámí bez zbytečného prodlení vedoucímu oddělení ADR jakékoli okolnosti, které by mohly ovlivnit jejich nezávislost a nestrannost, nebo vyvolat střet zájmů s některou ze stran sporu, který mají řešit, nebo které by mohly být takto vnímány. Povinnost oznámit takové okolnosti trvá po celou dobu postupu řešení sporu. Vedoucí oddělení ADR v takovém případě zajistí, aby dotčený zaměstnanec byl nahrazen jiným zaměstnancem pověřeným k provádění postupu ADR; nebo - pokud tomu tak není - dotčený zaměstnanec upustil od provádění

postupu alternativního řešení sporu a stranám navrhne předložit spor jinému subjektu alternativního řešení sporů, který je příslušný se sporem zabývat; nebo - pokud tomu tak není - tyto okolnosti byly stranám sporu oznámeny a dotčenému zaměstnanci bylo dovoleno pokračovat v provádění postupu alternativního řešení sporu pouze tehdy, pokud strany sporu poté, co byly o okolnostech a o svém právu na vznesení námitky informovány, námitku nevznesou.

Článek 4

1) Oddělení ADR spolupracuje s orgány ADR v ostatních členských státech Evropské unie a v dal- ších státech tvořících Evropský hospodářský prostor a s orgány Evropské unie. Oddělení ADR pro- vádí s těmito orgány pravidelnou výměnu osvědčených postupů týkajících se řešení přeshraničních i vnitrostátních sporů.

2) Oddělení ADR spolupracuje s dalšími institucemi a dozorovými orgány na ochranu spotřebitele v České republice. V odůvodněných případech může oddělení ADR těmto institucím a dozorovým orgánům poskytovat informace a zjištění, které získalo při své činnosti, pokud to není v rozporu s ji- ným právním předpisem. Oddělení ADR informace o své činnosti vhodným způsobem uveřejňuje.

Článek 5

1) V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště v témže členském státu.

2) Je-li oddělení ADR postoupena stížnost podaná prostřednictvím online platformy spotřebitelských sporů ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013, oddělení ADR neprodleně strany informuje, zda souhlasí s tím, že se bude sporem zabývat, nebo se jím v souladu s čl. 5 odst. 4 směrnice 2013/11/EU odmítá zabývat. Pokud oddělení ADR vyjádří souhlas s tím, že se bude sporem zabývat, rovněž informuje strany sporu o svých procesních pravidlech a případně o možných nákladech na dotyčný postup alternativního řešení sporu.

3) Vpřípadě, že byl návrh oddělení ADR postoupen prostřednictvím online platformy spotřebitelských sporů ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013, oddělení ADR bez prodlení oznámí platformě pro řešení sporů on-line datum, kdy mu byl doručen spis týkající se stížnosti, předmět sporu, datum ukončení a výsledek postupu alternativního postupu řešení sporů.

ČÁST DRUHÁ
Řízení při mimosoudním řešení sporu Článek 6
Zahájení řízení

1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. 2) Návrh podle odstavce 1 obsahuje:

a) identifikační údaje stran sporu,
b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,
d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,

e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu,

f) datum a podpis navrhovatele.

3) Návrh na zahájení řízení se zpravidla podává na formuláři vydaném oddělením ADR, přístupném 2

na kontaktních místech ADR a webových stránkách ČOI. V případě, že spotřebitel návrh na zahájení řízení podá jinou formou, může jej oddělení ADR vyzvat k vyplnění tohoto formuláře.

4) Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

5) V případě, že spotřebitel návrh podá prostřednictvím online formuláře ADR na webových stránkách ČOI, má kromě podpisu uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslání prostřednictvím datové schránky možnost potvrdit takový návrh krátkým písemným prohlášením vygenerovaným v online formuláři, které podepsané zašle oddělení ADR.

6) Navrhovatel může podat návrh nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7) K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci.

8) Neobsahuje-li návrh předepsané náležitosti nebo nejsou-li přiloženy doklady, vyzve oddělení ADR navrhovatele k jejich doplnění ve lhůtě 15 dnů. Po marném uplynutí této lhůty oddělení ADR návrh odmítne.

Článek 7
1) Oddělení ADR návrh též odmítne, pokud z návrhu, jeho příloh nebo jinak zjistí, že

a) spor nenáleží do jeho věcné působnosti,

b) ve věci již rozhodl soud nebo byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, nebo již bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

c) navrhovatel podal návrh po uplynutí lhůty stanovené v čl. 6 odst. 6, nebo

d) návrh je zjevně bezdůvodný.
2) Návrh je zjevně bezdůvodný zejména tehdy, jestliže

a) jde o návrh podaný opětovně a navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil podmínky stanovené případně v rámci předchozího mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, nebo

b) jeho podáním navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor druhé strany.

3) Návrh může být posouzen jako bezdůvodný rovněž tehdy, je-li požadavek spotřebitele v návrhu shledán za zcela neoprávněný, případně je-li shledán za neoprávněný později na základě skutečností prokázaných druhou stranou sporu. V takovém případě může oddělení ADR spotřebiteli poskytnout ve věci kvalifikovanou radu. Právní posouzení věci ze strany oddělení ADR však není právně závazné a může být odlišné od případného pozdějšího soudního nebo jiného rozhodnutí.

Článek 8

Oddělení ADR informuje strany sporu o odmítnutí návrhu spolu s důvody odmítnutí do 15 dnů ode dne jeho obdržení, ledaže skutečnosti zakládající důvod pro odmítnutí zjistí později. V takovém případě informuje strany sporu o odmítnutí bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o důvodech pro odmítnutí návrhu dozví.

Článek 9

Průběh řízení

1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je zahájeno dnem, kdy oddělení ADR obdrží návrh podle čl. 6 odst. 1.

3

2) Pokud oddělení ADR návrh neodmítne, vyrozumí o zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obě strany sporu a poučí je, že

a) nemusí být zastoupeny právním zástupcem,
b) mohou využít nezávislé poradenství nebo zastupování či pomoc třetí osoby,
c) spotřebitel může ukončit účast v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi, d) mají právo vyjadřovat k věci svůj názor,

e) mohou nahlížet do dokumentace vztahující se k projednávanému sporu, pořizovat si kopie nebo opisy tvrzení, důkazů, dokumentů a skutečností předložených druhou stranou a vyjádřit se k nim,

f) v případech uvedených v čl. 12 budou informovány v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a o skutečnostech, které vedly k ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu,

g) zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

3) Umožňuje-li to povaha spotřebitelského sporu, rozsah skutkových tvrzení spotřebitele a spotřebitelem předložené podklady k předmětu sporu, může oddělení ADR spolu s vyrozuměním o zahájení spotřebitelského sporu podnikateli zaslat předběžné vyjádření k předmětu sporu. V tomto vyjádření stručně zhodnotí skutkový stav vyplývající z návrhu a na něj navazující právní posouzení předmětu sporu.

Článek 10

1) Podnikatel je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění podle čl. 9 odst. 2 poskytnout oddělení ADR vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu.

2) Podnikatel je povinen úzce spolupracovat a poskytnout oddělení ADR součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Ukončení řízení

Článek 11
1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení.

2) U zvlášť složitých sporů může oddělení ADR lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. Strany musí být bez zbytečného odkladu informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat, že bude mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ukončeno.

Článek 12 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí

a) uzavřením dohody stran sporu,

b) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným oddělení ADR

c) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,

d) marným uplynutím lhůty podle čl. 11 e) odmítnutím návrhu podle čl. 7.

Článek 13

1) O ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu podle čl. 12 písm. b) nebo c) informuje oddělení ADR bez zbytečného odkladu druhou stranu sporu. Dojde-li k ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu podle čl. 12 písm. d), informuje bez zbytečného odkladu obě strany

4

sporu. Informaci podává oddělení ADR písemně nebo na jiném trvalém nosiči dat.

2) Dohoda podle čl. 12 písm. a) musí mít písemnou formu.

3) Dojde-li k dohodě mezi stranami ve smyslu čl. 12 písm. a), oddělení ADR považuje tuto dohodu za uzavřenou na základě souhlasného potvrzení stran, případně na základě potvrzení navrhovatele o odpadnutí předmětu sporu mezi stranami na základě této dohody. Uzavřenou dohodu mezi stranami oddělení ADR zakládá do spisu, jen pokud o to jedna ze stran sporu výslovně požádá.

4) Oddělení ADR zajistí, aby byly strany před tím, než s uzavřením dohody vysloví souhlas, informovány o právních důsledcích takového souhlasu. Dále oddělení ADR zajistí, aby byla stranám před tím, než vyjádří souhlas s navrhovaným řešením nebo smírnou dohodou, poskytnuta v případě jejich zájmu přiměřená lhůta na rozmyšlenou.

5) Považuje-li to oddělení ADR za účelné, může vydat odůvodněné nezávazné stanovisko k předmětu sporu, které stranám doručí spolu s oznámením o ukončení sporu ve smyslu odst. 1.

Společná ustanovení pro průběh řízení

Článek 14

Doručování

1) Povinnost doručit stranám sporu písemnost je splněna, pokud je doručena prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou v návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nebo na adresu, a to i elektronickou, kterou za účelem doručování sdělí strany sporu oddělení ADR. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se adresát o doručení z důvodů okolností na jeho straně nedozvěděl.

2) Oddělení ADR doručuje stranám sporu způsoby podle odst. 1. V případě, že účastník řízení sdělí oddělení ADR svoji elektronickou adresu, případně je taková adresa dohledatelná z veřejně dostupných zdrojů, oddělení ADR doručuje přednostně elektronickou formou na tuto adresu. Považuje-li to oddělení ADR za vhodné, může účastníkům doručovat na více adres, respektive různými formami s tím, že lhůty podle zákona a těchto Pravidel se počítají od doručení na první adresu účastníka sporu.

3) Oddělení ADR může podnikateli doručovat písemnosti také na jinou, jemu známou elektronickou, popř. jinou vhodnou adresu podnikatele nebo jeho zástupce.

4) Oddělení ADR je oprávněno adresu pro doručování, kterou mu strana sporu sdělí, odmítnout, pokud se na tuto adresu nedaří doručovat, popř. je-li zřejmé, že doručování na uvedenou adresu by bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady, nebo bylo jinak obtížné.

Jednací jazyk

Článek 15

1) V řízení se jedná a písemnosti se obvykle předkládají v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. V odůvodněných případech (zejména vedení přeshraničního řízení) se může v řízení jednat i v jazyce anglickém, a pokud je to důvodné, dokumenty mohou být předkládány i v dalších jazycích.

2) Strana, která se v řízení dovolává písemnosti, jež je vyhotovena v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je na vyžádání druhé strany sporu nebo oddělení ADR povinna předložit překlad písemnosti do jazyka českého, slovenského nebo anglického.

Spis

Článek 16

V každém sporu je veden oddělením ADR spis, označený spisovou značkou. Spis tvoří návrh včetně příloh, veškeré další úkony stran sporu, úkony oddělení ADR a další podání se sporem související. Oddělení ADR může vést spis i elektronicky, případně v písemné i elektronické formě. Účastníci

5

řízení mají právo nahlížet do spisu a právo obdržet kopie písemností založených do spisu.

Dokazování

Článek 17

1) Účastník řízení je povinen označit důkazy na podporu svých tvrzení, dovolává-li se účastník řízení obsahu listiny, předloží její kopii.

2) Oddělení ADR není vázáno důkazními návrhy účastníků a je oprávněno opatřovat samo důkazy, považuje-li to vzhledem k průběhu řízení za účelné. Při řešení sporů a komunikaci se stranami sporu vychází ze skutkového stavu věci a volně hodnotí důkazy. K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.

3) Oddělení ADR se může v průběhu řízení obracet i na subjekty, které nejsou účastníky řízení, pokud jejich vysvětlení může mít význam pro průběh nebo výsledek řízení. Dožádaný subjekt nemá povinnost žádosti oddělení ADR vyhovět. Pokud jí vyhoví, nemá nárok na náhradu nákladů spojených s poskytnutím součinnosti podle tohoto ustanovení.

4) Řízení je vedeno zpravidla písemně. Je-li to k dosažení účelu řízení vhodné, může oddělení ADR se souhlasem stran sporu nařídit ústní jednání.

Náklady řízení

Článek 18 1) Každý účastník řízení nese své náklady řízení sám.

2) Řízení se nezpoplatňuje.

Ochrana osobních údajů

Článek 19

Oddělení ADR má při podání návrhu možnost ověřit totožnost navrhovatele v Registru obyvatel. Osobní údaje stran sporu a jakýchkoliv dalších subjektů, o nichž se během své činnosti dozví, oddělení ADR zpracovává v souladu s právními předpisy. S výjimkou postupu podle čl. 13 odst. 1 tyto údaje nesděluje a nepředává třetím osobám.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 20

1) V řízení se postupuje přiměřeně podle správního řádu, nestanoví-li zákon nebo tato Pravidla jinak.

2) Tato Pravidla nabývají platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách ČOI a účinnosti dnem 1.2.2016.

3) Změny a zrušení těchto pravidel budou Českou obchodní inspekcí zveřejněny na webových stránkách zpravidla s alespoň 15denním předstihem před nabytím jejich účinnosti.

4) Tato Pravidla se zveřejňují na webových stránkách ČOI a na požádání jsou veřejnosti přístupná na kontaktních místech ADR v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.


×

WeboServis, s.r.o. | mapa webu | GoPay | © 2024 Anebotak

Oppps

Potvrzení

Hlídací pes

Aktivujete-li hlídacího psa, pak Vám při případném opětovném vystavení zboží ihned zašleme e-mailové upozornění.

Potvrdit
Hlídací pes

U tohoto zboží máte nasteveno automatické hlídání. Pokud prodávající zboží znovu vystaví, dáme Vám o tom vědět! Jestliže tuto funkci chcete zrušit, klikněte na tlačítko potvrdit.

Potvrdit